Mike Gallo, President, 6th Dan

Gallo Sensei has been teaching Aikido for 32 years and training in martial arts for over 55 years. He currently holds the rank of rokudan (6th degree black belt) in Aikido issued by Aiki Hombu Dojo (Aikido Head Dojo) in Tokyo, Japan.  On November 26, 2015 Gallo Sensei received his Menkyo Shihan 7th Dan in Daito Ryu Aik Jujitsu. His training in other martial arts includes: Yanagi Ryu Aiki Jujitsu, Shotokan,  and Kenpo Karate, as well as a number of weapons arts.
I have had the Great fortune to train with the following Aikido Masters.

Second Doshu: Ushebia, Kissomaru, O’Sensei’s Son.
Third Doshu: Ushebia, Moitaru, O’Sensei’s Grandson.

The Following were my personal Shihans:
Chiba, Kasuo 8th Dan.
Kubo, Tsutomu 8th Dan.
Toyoda, Fumio 6th Dan.

10th Dan
Tohei, Koichi

9th Dan
Suzuki, Shinichi
Saito, Morihro

8th Dan
Chiba, Kasuo
Kubo, Tsutomu
Yamada, Yoshimitsu,
Fujita, Masatake
Abe, Seiseki
Nishio, Shoji
Saotome, Mitsugi
Kanai, Mitsunari
Tohei, Akira
Arai, Toshiyuki
Kobayashi, Yasuo
Asai, Katsuaki
Nonaka, Takashi
Eto, Harry

7th Dan
Seagal, Steven
Shibata, Ichiro
Inaba, Sensei
Igarashi, Kazuo
Oshiyama, Gumma
Oiwake, Sensei
Shirakawa, Sensei
Ishigaki, Sensei
Chang, Sensei